Zakres Usług

Kancelaria zapewnia stałą lub doraźną obsługę prawną przedsiębiorców oraz podmiotów publicznych, także świadczenie pomocy osobom fizycznym w sprawach karnych, cywilnych, rodzinnych, administracyjnych i podatkowych.

Umów konsultację

Zajmujemy się sprawami związanymi z dochodzeniem odszkodowania za szkodę i zadośćuczynienia
za doznaną krzywdę wyrządzoną czynem zabronionym (deliktem) oraz niewykonaniem lub
nienależytym wykonaniem zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa) i w tym zakresie
reprezentuje Klientów przed zakładami ubezpieczeń i osobami trzecimi.

Oferujemy pomoc prawną w sprawach karnych i karnych skarbowych na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego. Reprezentacja obejmuje zarówno oskarżonego jak i pokrzywdzonego występującego w roli oskarżyciela prywatnego albo oskarżyciela posiłkowego.

Nadto świadczymy kompleksowo usługi na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie podejmowania działań eliminujących zagrożenie odpowiedzialnością karną.

Działalność Kancelarii w sprawach z zakresu prawa medycznego skupia się na reprezentacji Klientów zarówno w postępowaniu cywilnym jak i karnym w sprawach dotyczących błędu medycznego, odpowiedzialności lekarza, pielęgniarki, położnej oraz personelu medycznego, jak również zakładu
opieki zdrowotnej.

Prowadzimy kompleksowe doradztwo prawno-podatkowe w zakresie wyboru optymalnej formy
prowadzonej działalności gospodarczej w formie spółek osobowych lub kapitałowych. Zapewniamy
bieżąca obsługę prawną firmy. Trudnimy się czynnościami zmierzającymi do założenia spółki,
zarejestrowania w KRS, łączenia i podziału spółki, zmiany formy prawnej czy też likwidacji spółki i
oddziału.

Dążąc do zapewnienia firmie rodzinnej długowieczności doradzamy oraz opracowujemy procesy
związane z restrukturyzacją oraz sukcesją biznesu. W tym zakresie opracowujemy optymalny pod
względem podatkowym i prawnym plan sukcesji współpracując w tym zakresie ze specjalistami z
różnych branży , w tym miedzy innymi podatkowej i finansowej. Właściwie opracowany plan
sukcesji umożliwia przygotowanie firmy do zmian związanych z przejęciem sterów przez sukcesora.

Zajmujemy się windykacją rzeczy oraz praw, obejmującą:

 • dochodzeniem zapłaty należności
 • dochodzeniem wydania rzeczy lub prawa

Reprezentujemy Klientów przed sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz przed Sądem
Najwyższym, jak również przed sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Reprezentujemy Klientów w sporach majątkowych dotyczących:

 • prawa własności i współwłasności
 • zniesienia współwłasności
 • działu spadku
 • podziału majątku wspólnego
 • podziału majątku między wspólnikami a spółką
 • zachowku

Zajmujemy się sporządzaniem umów oraz ugód z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i handlowego przez pryzmat profesjonalnej ochrony i zabezpieczenia interesów Klienta.

Nadto reprezentujemy Klientów w sprawach związanych z realizacją postanowień umowy, dochodzenia roszczeń z tytułu odpowiedzialności kontraktowej i w tym zakresie reprezentujemy Klientów w trakcie negocjacji oraz mediacji w celu polubownego zakończenia sporu.

Kancelaria świadczy pomoc prawną w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, a w szczególności w:

 • sprawach o rozwód lub separację
 • alimenty na rzecz byłego małżonka lub małoletnich dzieci
 • pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej
 • ustalenie kontaktów z dzieckiem
 • ustanowienie opiekuna prawnego

Świadczymy kompleksową obsługę dla pracodawców w zakresie prawa pracy, w tym między innymi:

 • przygotowanie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło, umów o świadczenie usług, umów o zakazie konkurencji, kontraktów managerskich, umów o zakazie konkurencji i ochronie tajemnicy przedsiębiorstwa,
 • opracowanie Regulaminów Wynagrodzeń, Regulaminów Pracy, Regulaminów ZFŚS,
 • opracowanie prawnych przesłanek zmiany warunków pracy i płacy, zwolnień indywidualnych i grupowych,
 • doradztwo i pomoc w zatrudnianiu cudzoziemców w Polsce,
 • reprezentacja pracodawców przed sądami pracy oraz w toku negocjacji czy mediacji.

Świadczymy również usługi prawne na rzecz pracowników związane z:

 • roszczeniami wynikającemu ze stosunku pracy lub ze stosunku cywilnego,
 • konsultujemy treści umów o pracę oraz innych o podobnym charakterze,
 • reprezentujemy w sprawach o mobbing, dyskryminację,
 • oraz w sprawach o zapłatę wynagrodzenia za pracę i innych należności wynikających z zawartych umów.

Kancelaria zajmuje się sprawami związanymi z prawem własności, windykacją należności, obrotem
nieruchomości , sprawami z zakresu prawa spadkowego, egzekucją sądową i sądowoadministracyjną.
Reprezentacja rozciąga się także na postępowanie pozasądowe w tym Reprezentujemy Klientów
także w postępowaniu pozasądowym w trakcie negocjacji i mediacji. Sprawy prowadzone przez
prawników z naszej Kancelarii obejmują również dochodzenie zwrotu polisolokat oraz odszkodowań
od towarzystw ubezpieczeniowych.

Zespół oferuje swoim Klientom szeroki zakres pomocy prawnej w sprawach gospodarczych, w tym
głównie w sprawach związanych z obsługą podmiotów prywatnych i publicznych na zasadzie pomocy
doraźnej lub stałej w formie stałej obsługi prawnej.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 r. w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/26/WE (dalej: RODO) wprowadzono szereg obowiązków na administratorów danych osobowych i przetwarzających te dane zarówno z sektora publicznego jak i prywatnego. Przestrzeganie przepisów RODO jest obwarowane bardzo wysokimi karami ciążącymi w sytuacji ich naruszenia. Mając zatem na względzie wymogi RODO świadczymy pomoc prawną w sprawach związanych z:

 • bieżącym doradztwem w zakresie ochrony danych osobowych,
 • przygotowaniem dokumentacji, w tym dostosowaniem dokumentacji do wymogów RODO,
 • przeprowadzeniem audytów celem zweryfikowania prawidłowości w zakresie przetwarzania danych osobowych,
 • opracowywanie mechanizmów i działań naprawczych.